องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เลขที่ 201 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์/โทรสาร 056-029-816

บริการข้อมูล
public facebook อบต.ห้วยไร่
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 086-7364652
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 086-7364652
นางเอกกัญญา ผดุงพล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 083-4693993
นางเอกกัญญา ผดุงพล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 083-4693993
นายสวัสดิ์ คำสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 088-1395360
นายสวัสดิ์ คำสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 088-1395360
นายประมวล คำโฉม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 090-7469004
นายประมวล คำโฉม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 090-7469004
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุรสิทธิ์ เมืองลี)
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 086-7364652
(นายสุรสิทธิ์ เมืองลี)
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 086-7364652
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 26