องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
folder นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถิติ sitemap
วันนี้ 51
เดือนนี้5,452
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)48,821
ทั้งหมด 280,000

check_circle ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)
EIT
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR CODE


camera_alt ภาพกิจกรรม
จัดทำโรงทาน ณ วัดศรีสุพล [15 กันยายน 2566]
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม [8 กันยายน 2566]
โครงการส่งเสริมเด็กเล็กกินดีโภชนาการสมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ [23 สิงหาคม 2566]
โครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ [21 สิงหาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ส่งประกาศอำเภอหล่มสัก เรื่อง แจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและแนวทางควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ของอำเภอหล่มสัก grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตราการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ผลการสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา 69 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เดือน สิงหาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เดือน กรกฎาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
photo ขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด grade
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เดือน มิถุนายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เดือน พฤษภาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
photo ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
photo ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-8773-0064
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-8773-0064
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
folder คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
folder ประกาศค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
การบริหารจัดการความเสี่ยง
folder แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง

image ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มมะพร้าวแก้วบ้านท่าช้างหมู่ที่ 2 [27 มิถุนายน 2565]
วิสาหกิจชุมชน ตำบลห้วยไร่ กล้วยเบรคแตก กรอบหวานธรรมชาติ [27 มิถุนายน 2565]
 
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67
กค.
29/09/2566
29/09/2566
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สน.คท.
29/09/2566
29/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566
[อบจ.]
[เทศบาล, อบต.]
[เงินล้น]
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
28/09/2566
29/09/2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่