ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง