ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านและ อบต.ห้วยไร่ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง