องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เลขที่ 201 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์/โทรสาร 056-029-816

บริการข้อมูล
public facebook อบต.ห้วยไร่
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบ info poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติตามระเบียบช่วยเหลือผู้ประสบภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-6736-4652
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-6736-4652
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
folder คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 12