องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เลขที่ 201 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์/โทรสาร 056-029-816

บริการข้อมูล
public facebook อบต.ห้วยไร่
account_box สมาชิกสภา
นายเหิม พาทา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
นายเหิม พาทา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
นายสุภาพ อุดอาจ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
นายสุภาพ อุดอาจ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
นายทองพูล ปาบุ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นายทองพูล ปาบุ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นายเสลี่ยง เป้งทา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นายเสลี่ยง เป้งทา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นายบัวรอง คุณนะ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายบัวรอง คุณนะ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายเหิม พาทา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.ม.2)
นายเหิม พาทา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.ม.2)
นายคนึง หาญรักษ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
นายคนึง หาญรักษ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
นายพงศธร คำก่อ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
นายพงศธร คำก่อ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
นางบานพับ สุกพุด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นางบานพับ สุกพุด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายประยูร มารอด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายประยูร มารอด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นางสนิท ชัยเชิด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
นางสนิท ชัยเชิด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
นายเปล่ง เพลียปลัด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
นายเปล่ง เพลียปลัด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
นายพูน กาวะดี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายพูน กาวะดี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายภูมิศักดิ์ จันสา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายภูมิศักดิ์ จันสา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นางคำหล้า แถวภาพ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
นางคำหล้า แถวภาพ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
นายสมัคร สุนทร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
นายสมัคร สุนทร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
นางนิตยา มาจุ่ม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นางนิตยา มาจุ่ม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายมนเทียน แร่นาค
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายมนเทียน แร่นาค
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นางอุบล ปาศรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
นางอุบล ปาศรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
นายอนัน ยอดคำ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
นายอนัน ยอดคำ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
นายถ้วน พาทา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
นายถ้วน พาทา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
นายปัญญา ฆ้องวงศ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
นายปัญญา ฆ้องวงศ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
นายคอวิน อินปาน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
นายคอวิน อินปาน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
นายสุภาพ อุดอาจ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.ม. 12)
นายสุภาพ อุดอาจ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.ม. 12)
นายบุญมี พุ้ยชัย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
นายบุญมี พุ้ยชัย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
นายละมุด กาศรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
นายละมุด กาศรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุรสิทธิ์ เมืองลี)
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 086-7364652
(นายสุรสิทธิ์ เมืองลี)
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 086-7364652
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 7